Privacybeleid

Privacybeleid voor website XPO Logistics

1. Woordenlijst

 

De volgende termen worden toegepast binnen dit beleid en worden hier gedefinieerd ter verduidelijking:

 

“controller” verwijst naar de natuurlijke of wettelijke persoon, overheidsinstantie, agentschap of elk ander lichaam dat alleen of gezamenlijk met anderen de doelstellingen en middelen bepaalt voor de verwerking van persoonlijke gegevens; wanneer de doelstellingen en middelen van verwerking zijn vastgelegd in landelijke of Europese wetgeving of bepalingen, kan de beheerder of kunnen de specifieke criteria voor de aanstelling worden bepaald door landelijke wetgeving of die van de EU;

 

“datasubject” of betrokkene is een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; een identificeerbare persoon is iemand die kan worden geïdentificeerd, direct of indirect, in het bijzonder met betrekking tot een identificatienummer of tot een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, mentale, economische, culturele of sociaal identiteit;

 

“persoonsgegevens” verwijst naar alle informatie met betrekking tot een betrokkene;  

 

“verwerking”betekent elke activiteit of reeks activiteiten die wordt of worden uitgevoerd op persoonsgegevens, al dan niet met automatische middelen, zoals het verzamelen, vastleggen, organiseren, opslaan, aanpassen of wijzigen, ophalen, raadplegen, gebruiken, openbaarmaken door verzenden, verspreiding of anderszins beschikbaar maken, afstemmen of combineren, blokkeren, wissen of vernietigen;

 

“verwerker”is een natuurlijke of wettelijke persoon, overheidsinstantie, agentschap of elk ander lichaam dat persoonsgegevens verwerkt uit naam van de gegevensbeheerder.

 

“XPO Group”verwijst met betrekking tot XPO naar het bedrijf, elke dochteronderneming of bedrijf dat van tijd tot tijd eigendom is van dat bedrijf, en elke dochteronderneming die van tijd tot tijd eigendom van dat bedrijf is  

 

2. Doelstelling en omvang

 

XPO Logistics Europe S.A. SIRET 309 645 539 000 45, met het hoofdkantoor op: 192 Avenue Thiers - 69006 Lyon,Frankrijk (“XPO,” “we,” “onze” of “ons”) fungeert op deze website in de hoedanigheid van controller. 

 

In dit Privacybeleid wordt beschreven hoe we omgaan met persoonsgegevens wanneer we de volgende diensten leveren: transporten, logistieke activiteiten, opslag, voorraadbeheer, internationale forwarding en andere services aan onze bedrijfsklanten (B2B), evenals aan eindgebruikers van onze bedrijfsklanten uit naam van laatstgenoemde (B2B2C) (de “Services”) en op onze website europe.xpo.com, die is bedoeld voor gebruik in de Europese Unie. Indien u toegang wilt tot onze andere websites die zijn bedoeld voor gebruik in andere regio's van de wereld (bijvoorbeeld onze websites voor de VS), is het privacybeleid dat op die websites staat van toepassing op uw gebruik ervan. Dit privacybeleid is alleen van toepassing op het verwerken van persoonsgegevens van natuurlijke personen van wie we de persoonsgegevens verwerken in de loop van het leveren van onze services, en voor websitebezoekers uit de EU geldt van toepassing de wetgeving op gegevensbescherming van de EU of de EU-lidstaat.

 

 

Voor de sollicitatieprocedure raadpleegt u onze afzonderlijke kennisgeving over privacy van de sollicitant als onderdeel van de sollicitatieprocedure.  

 

3. Persoonsgegevens die we verzamelen en bronnen

 

De categorieën persoonsgegevens die XPO over u verwerkt voor de beschreven doeleinden in hoofdstuk 4 hieronder zijn:

 

3.1. Verzamelde persoonsgegevens die direct afkomstig zijn van u

 

XPO verzamelt in het algemeen persoonsgegevens die direct afkomstig zijn van u (elektronisch, op schrift, of mondeling) in de loop van onze zakelijke relatie, of door middel van inlichtingenformulieren via websites. U levert van tijd tot tijd ook nieuwe, of bijgewerkte of gecorrigeerde persoonsgegevens aan XPO.  

 

Deze informatie omvat: 

    

Bedrijfsinformatie, zoals een bedrijfsnaam en uw functie in het bedrijf;

 

Uw vragen, onze antwoorden en andere gerelateerde informatie, zoals onderwerpen van de vragen, het servicetype waarin u bent geïnteresseerd, vereisten aan de service waarvoor u ons raadpleegt (waaronder afhaal- en afleveradressen en vrachtspecificaties);

 

Informatie over het browsen, zoals het type browser en het apparaat dat wordt gebruikt voor internetverbinding om toegang te krijgen tot de website, uw Internet protocol-adres (“IP”), uw thuisdomein of internetaanbieder, uw voorkeurs-URL (dit is de URL voor de website die u bezocht voordat u naar onze website ging), hoe u naar de website werd geleid, welke specifieke pagina's u opent op de website, hoelang u elke pagina bekijkt, de tijd en datum dat u onze website bezocht en de algemene, daadwerkelijke locatie van uw computer of apparaat.

 

3.2. Persoonsgegevens verzameld van de XPO Group 

 

XPO verzamelt persoonsgegevens van andere bedrijven in de XPO Group. XPO verzamelt bijvoorbeeld informatie over onze services, zakelijke relaties en uw vragen die zijn gesteld over andere bedrijven van de XPO Group maar die toepasselijk zijn om te worden afgehandeld door XPO. In dit geval treden de twee betrokken XPO Group-bedrijven op als joint controllers. Aanvullend, zoals aangehaald in de gedeelten 5 en 6 hieronder, delen XPO en andere XPO Group-eenheden persoonsgegevens onderling, voor de doeleinden zoals gedefinieerd in het gedeelte 4 hieronder. 

 

3.3. Persoonsgegevens verzameld van derden

 

Tenslotte kan XPO de categorieën persoonsgegevens ontvangen die zijn opgesomd in gedeelte 3.1 hierboven van derden die services leveren aan XPO, in het bijzonder optimalisatieservices van zoekmachines, hostingservices, sociale media-services en services voor websitebeheer, evenals van onze bedrijfspartners en klanten.  

 

4.Doelstellingen en wettelijke grondslagen voor verwerking van uw persoonsgegevens

 

We verwerken persoonsgegevens voor de onderstaande doeleinden. Voor elk doeleinde wordt de wettelijke grondslag van de verwerking gespecificeerd, in overstemming met artikel 6 en 9 van de AVG/GDPR, al naar gelang het geval. Waar van toepassing gegeven we de tijd van gegevensverzameling aan, indien het leveren van de persoonsgegeven een wettelijke of contractuele verplichting is en wanneer u verplicht bent de persoonsgegevens te verschaffen en verantwoordelijk bent voor de mogelijke gevolgen voor het in gebreke blijven van het leveren van dergelijke gegevens.

 

XPO verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden.

 

4.1. Het leveren van diensten 

 

Dit omvat het verwerken van persoonsgegevens om: services te leveren aan onze bedrijfsklanten (B2B), en aan eindgebruikers van onze bedrijfsklanten uit hun naam (B2B2C). Dit omvat leveringen en retourneringen van de goederen van onze bedrijfsklanten, en overig gerelateerde activiteiten.

 

Wettelijke grondslagen: Deze verwerking is gerechtigd op basis van:

•   De noodzakelijkheid voor het uitvoeren van een contract waarin u een partij bent;  

•   Onze wettige belangen zoals hierboven gespecificeerd.

 

 

4.2. Uw vragen aan en communicatie met ons

 

Dit omvat het verwerken van persoonsgegevens om: vragen te verwerken en te beantwoorden die worden ontvangen via Build Your Project en contactformulieren en andere manieren.

 

Wettelijke grondslagen: Deze verwerking is gerechtigd op basis van:

•   De noodzakelijkheid voor het uitvoeren van een contract waarin u een partij bent; 

•   Onze wettige belangen zoals hierboven gespecificeerd.

 

4.3. Beheer van website, optimalisatie en analyses

 

Dit omvat het verwerken van persoonsgegevens voor: het uitvoeren van optimalisatie van systemen, websites, analyses, marktonderzoek, en het onderhoud van aanmeldingsgegevens van gebruikers.

 

Wettelijke grondslagen: Deze verwerking is gerechtigd op basis van:

•   Onze wettige belangen zoals hierboven gespecificeerd;

•   Uw instemming.

 

5. Met wie we uw persoonsgegevens delen

 

XPO hanteert voorzorgsmaatregelen voor wanneer persoonsgegevens worden gedeeld met andere bedrijven van de XPO Group (bijv. Intra-Group) of met derden.

 

5.1. Intra-Group

 

We kunnen uw persoonsgegevens delen met andere bedrijven van de XPO Group en voor alle doeleinden die zijn gespecificeerd in gedeelte 4 hierboven. Een lijst met bedrijven van de XPO Group is beschikbaar op schriftelijk verzoek aan XPO Logistics Europe S.A. SIRET 309 645 539 000 45, met het hoofdkantoor op het adres: 192 Avenue Thiers - 69006 Lyon, Frankrijk, of per e-mail aan gdpr@xpo.com

5.2. Derden

 

We kunnen uw persoonsgegevens delen met onze serviceproviders die diensten uitvoeren voor de doeleinden zoals beschreven in gedeelte 4 van dit privacybeleid. In het bijzonder delen we persoonsgegevens met providers van hostingdiensten en IT-ondersteuning. De serviceproviders moeten zich houden aan de wetgeving en/of het contract ter bescherming van de geheimhouding en bescherming van persoonsgegevens, en mogen alleen gebruikmaken van persoonsgegevens voor het leveren van gevraagde diensten aan XPO in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

 

We kunnen uw persoonsgegevens delen met andere bedrijven, leveranciers en bedrijfspartners die bepaalde taken voor ons uitvoeren, waarbij deze bedrijven zelf verantwoordelijk zijn voor het bepalen van de doeleinden en/of middelen van verwerking en voor de rechtmatigheid van de verwerking.   

 

We zullen waar nodig persoonsgegevens bekendmaken aan kopers, advocaten of professionele adviseurs, rechtbanken, tribunalen, tegenpartijen of andere betrokken partijen voor hun procesvoering en aan hun professionele adviseurs, voor het beïnvloeden van de verkoop of overdracht van bedrijfsmiddelen, ter bescherming of het afdwingen van onze rechten, het bescherming van onze eigendommen, activa of de veiligheid van anderen. We zullen ook persoonsgegevens bekendmaken wanneer we hiertoe wettelijk worden verplicht, zoals in reactie op een dagvaarding, waaronder die van rechtshandhavingsinstanties, tribunalen en rechtbanken in landen waarin XPO actief is.

 

6. Internationale overdracht van persoonsgegeven

 

Gezien het feit dat bedrijven van de XPO Group zijn gevestigd over de hele wereld en daar services leveren, kan het noodzakelijk zijn dat we uw persoonsgegevens internationaal moeten overbrengen. In het bijzonder persoonsgegevens die door ons zijn verzameld, kunnen worden overgebracht en verwerkt in landen buiten de Europese Economische Ruimte ("EER"). Dergelijke landen hebben wellicht niet dezelfde mate van bescherming voor persoonsgegevens als in de EER. Richt u schriftelijk tot gdpr@xpo.com als u meer informatie hierover wilt ontvangen, of, waar beschikbaar, een kopie van het betreffende mechanisme voor gegevensoverdracht.

 

6.1. Intra-Group

 

Internationale overdrachten gaan naar het moederbedrijf in de VS. De overdracht van uw persoonsgegevens buiten de EER vind plaats op basis van onze Intra-Group Data Sharing Agreement, die is geënt op de standaard contractuele clausules van de Europese Commissie voor gegevensoverdracht, en in overeenstemming met van toepassing zijnde wetgeving op gegevensbescherming.   

 

6.2. Derden

 

Enkele derden waarmee we persoonsgegevens delen zijn ook gevestigd buiten de EER. Bepaalde derde landen zijn officieel erkend door de Europese Commissie voor het leveren van een adequaat niveau van bescherming. Overdrachten aan derden gevestigd in andere derde landen buiten de EER vinden plaats door middel van een acceptabel mechanisme voor gegevensoverdracht, zoals een EU-US Privacy Shield framework voor overdrachten naar organisaties in de VS die eigen certificaties hanteren, de EU-norm voor contractuele clausules voor gegevensoverdrachten, bindende bedrijfsregels, goedgekeurde gedragscodes en certificaties, of in uitzonderlijke omstandigheden op basis van toegestane wettelijke uitzonderingen.  

 

7. Hoelang we uw persoonsgegevens bewaren

 

We bewaren uw persoonsgegevens die we van u hebben gekregen door middel van deze website, niet langer dan redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze werden verzameld. In bepaalde gevallen kunnen persoonsgegevens een langere tijd worden bewaard om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, of voor het opstellen, uitoefenen van of verdediging tegen een wettelijke claim, overeenkomstig de geldende wetgeving.

 

Voor uw verdere vragen over het bewaren van uw persoonsgegevens door ons, kunt u contact met ons opnemen (zie gedeelte 9 hieronder).

 

8. Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

 

EU-wetgeving inzake gegevensbescherming verleent u bepaalde rechten zoals hieronder aangegeven. In gevallen waarin XPO-entiteiten optreden als gezamenlijke controllers, kunt u gebruikmaken van deze rechten met betrekking tot en tegen elk van hen (voor een lijst van XPO-bedrijven, zie gedeelte 5.1 hierboven). XPO-entiteiten die optreden als gezamenlijke controllers, zijn een overeenkomst aangegaan waarin hun respectievelijke taken en relaties tot uitdrukking komen. Bekijk gedeelte 9 over hoe u aanspraak kunt maken op deze rechten, of als u meer wilt weten over deze contractuele afspraak.  

 

8.1. Toegang

 

U hebt het recht om een bevestiging van ons te ontvangen als uw persoonsgegevens worden verwerkt, relevante informatie over dergelijke verwerking zoals bepaald door de van toepassing zijnde EU-wetgeving inzake gegevensbescherming, en een kopie van de persoonsgegevens die we verwerken. 

 

8.2. Rectificatie  

 

U hebt het recht om een rectificatie van ons te verkrijgen over onnauwkeurige persoonsgegevens van u, en om incomplete persoonsgegevens aan te vullen. 

 

8.3. Bezwaar

 

U hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op gronden die betrekking hebben op uw specifieke situatie. 

 

U kunt ook  te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. (Bedenk dat ook al hebt u bezwaar gemaakt tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden, we u nog steeds transactieberichten zullen verzenden met betrekking tot services die u van ons hebt gekocht. Deze bevatten ook reacties op uw vragen en informatie over een service die u hebt gekocht van ons.)    

8.4. Overdraagbaarheid

 

U hebt het recht om uw persoonsgegevens die u aan de controller hebt verschaft, op een gestructureerde, gebruikelijke wijze en in een voor de computer leesbare indeling te ontvangen, en u hebt het recht deze gegevens te versturen naar een andere controller zonder belemmering door de controller. 

 

8.5. Restrictie

 

U kunt verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.  

 

8.6. Wissen

 

U kunt een verzoek indienen tot het wissen (verwijderen) van uw persoonsgegevens.

 

8.7. Recht om een klacht in te dienen

 

U hebt ook het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie, in het bijzonder in de EU-lidstaat waarin u verblijft of werkt, of op de locatie waar het probleem dat het onderwerp van de klacht is, zich heeft voorgedaan. 

   

8.8. Recht op het weigeren of intrekken van toestemming

 

Het staat u vrij toestemming te weigeren en u kunt (ook voor de toekomst) uw eerdere afgegeven toestemming over de verwerking te allen tijde intrekken en zonder dat dit enig negatieve gevolgen heeft. De wettelijkheid van elke verwerking van uw persoonsgegevens die plaatsvond voorafgaand aan het intrekken van uw toestemming, wordt hierdoor niet beïnvloed.

 

9. Contact

 

Als u aanspraak wilt maken op een de hiervoor genoemde rechten (zie gedeelte 8) of indien u vragen hebt met betrekking tot dit privacybeleid, de taken en verantwoordelijkheid van de bedrijven van de XPO Group waar die optreden als gezamenlijke controllers met inbegrip van hun contractuele overeenkomst, of klachten, stuurt u uw verzoek naar:

 

Adres: 

XPO Logistics Europe S.A. 

192 Avenue Thiers

69006 Lyon

Frankrijk

E-mailadres: gdpr@xpo.com

Telefoon: 0033 (0)4 72 83 66 00

 

10. Cookies en andere trackingtechnologieën

 

Door het plaatsen van een bestandje beter bekend als een "cookie" op uw computer (of ander apparaat), kunnen servers van XPO en van serviceproviders passief informatie verzamelen over uw gebruik van onze website voor verschillende doeleinden, waaronder, maar niet beperkt tot, het volgende: statistische verzameling en analyses, optimalisatie van systemen en websites, analyses (zoals hieronder beschreven), marktonderzoek, en het onderhoud van aanmeldingsgegevens van gebruikers. De informatie die wij en onze serviceproviders volgen met cookies kan het volgende bevatten, maar is niet noodzakelijk hiertoe beperkt, het type browser (zoals Google Chrome of Internet Explorer) en het apparaat dat wordt gebruikt voor internetverbinding om toegang te krijgen tot de website, uw Internet protocol-adres (“IP”), uw thuisdomein of internetaanbieder, uw voorkeurs-URL (die is de URL voor de website die u bezocht voordat u naar het systeem ging), hoe u naar de website werd geleid, welke specifieke pagina's u opent op de website, hoelang u elke pagina bekijkt, de tijd en datum dat u onze website bezocht en het totale aantal bezoekers van de website en gedeelten daarvan. We kunnen ook gebruikmaken van uw IP-adres voor het bepalen van de algemene, daadwerkelijke locatie van uw computer of apparaat voor inzicht in de geografische locaties van onze bezoekers.

 

Met de meeste populaire browsertoepassingen op internet kunt u de browser zo configureren dat deze geen cookies accepteert. Als u echter uw browser instelt om cookies te weigeren, kan dit in bepaalde gevallen verhinderen dat u alle mogelijkheden van de website kunt benutten (of sommige gedeelten ervan), of veroorzaken dat sommige functies van de website niet goed of langzamer werken.

 

De website (en bepaalde andere gedeelten van het systeem) maakt gebruik van Google Analytics (waaronder de functie Universal Analytics), een analysefunctie via internet van Google, om beter inzicht te krijgen in uw gebruik van de website (of andere gedeelten van het systeem) en hoe we de website en het systeem kunnen verbeteren. Google Analytics verzamelt informatie zoals hoe vaak gebruikers de website bezoeken, welke pagina's ze dan bezoeken, en welke andere websites ze hebben bekeken voordat ze naar een dergelijke site kwamen. Google Analytics verzamelt alleen de IP-adressen die zijn toegewezen aan u op de datum dat u de website bezoekt, in plaats van uw naam of andere informatie waarmee u kunt worden geïdentificeerd. We combineren de informatie die is verzameld door het gebruik van Google Analytics niet met uw persoonsgegevens. Hoewel Google Analytics een permanente cookie neerzet op uw webbrowser om u te identificeren als een unieke gebruiker voor de volgende keer dat u een website bezoekt, kan de cookie door niemand anders dan door Google worden gebruikt. De mogelijkheid van Google tot het gebruiken en delen van informatie die is verzameld door Google Analytics over uw bezoek aan de website of het systeem, wordt beperkt door de Gebruiksvoorwaarden van Google Analytics en het Google Privacybeleid.Google maakt gebruik van de verzamelde gegevens voor het volgen en onderzoeken van het gebruik van de website, om rapporten samen te stellen over de activiteiten ervan en deze te delen met andere diensten van Google. Google kan gebruikmaken van de gegevens die zijn verzameld op de website voor de context van advertenties op hun eigen advertentienetwerk en om deze te personaliseren. Voor een beter begrip van hoe Google gebruik kan maken van de gegevens die worden verzameld op de website, raadpleegt u “Hoe Google gebruikmaakt van gegevens wanneer u de sites of apps van onze partners gebruikt” (dat hier of via een van de volgende URL's beschikbaar is). Als u aanvullende informatie wilt ontvangen over de beveiligings- en privacywerkwijzen van de Google-functie Universal Analytics, bekijkt u het materiaal dat wordt geleverd door Google op.

 

Ingangsdatum:  1 januari 2019. Laatste update: 1 januari 2019.