Polityka ochrony prywatności

Polityka ochrony prywatności dotycząca witryny internetowej XPO Logistics 

1. Słownik

 

Następujące pojęcia używane w niniejszej Polityce zostały zdefiniowane tutaj dla uniknięcia nieporozumień: 

 

„kontroler” oznacza osobę fizyczną lub prawną, władzę publiczną, agencję lub inny podmiot, które samodzielnie lub wraz z innymi określa cel i środki przetwarzania danych osobowych. Gdy cel i środki przetwarzania są określone przez krajowe lub unijne prawa lub rozporządzenia, kontroler lub kryteria jego nominacji będą określone przez prawo krajowe lub unijne; 

 

„osoba, której dane dotyczą” jest określoną osobą fizyczną lub osobą fizyczną, którą można zidentyfikować. Osoba fizyczna, którą można zidentyfikować to osoba, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności za pośrednictwem numeru identyfikacyjnego lub na podstawie jednego względnie kilku czynników specyficznych dla jego tożsamości fizycznej, fizjologicznej, umysłowej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej; 

 

„dane osobowe” oznacza wszelkie informacje odnoszące się do osoby, której dane dotyczą;  

 

„przetwarzanie” oznacza każde działanie lub każdy zestaw działań wykonywanych na danych osobowych, za pomocą środków automatycznych lub innych, takie jak gromadzenie, rejestrowanie, organizowanie, przechowywanie, dostosowywanie lub zmienianie, odczytywanie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesyłanie, rozpowszechnianie lub powodowanie w inny sposób, że stają się dostępne, dostosowywanie lub łączenie, blokowanie, usuwanie lub niszczenie; 

 

„przetwarzający dane” oznacza osobę fizyczną lub prawną, władzę publiczną, agencję lub dowolny inny podmiot przetwarzający dane osobowe w imieniu kontrolera danych. 

 

„XPO Group” oznacza w odniesieniu do XPO, tę firmę, wszelkie jej firmy podrzędne lub nadrzędne w pewnym okresie w stosunku do tej firmy, oraz wszelkie firmy podrzędne w pewnym okresie w stosunku do tej firmy nadrzędnej.

 

2. Cel i zakres

 

XPO Logistics Europe S.A. SIRET 309 645 539 000 45, adres siedziby głównej: 192 Avenue Thiers - 69006 Lyon, France („XPO,” „my”, „nasz” lub „nam”) prowadzi niniejszą witrynę jako kontroler.  

 

Niniejsza Polityka ochrony prywatności stanowi opis, jak traktujemy dane osobowe, gdy zapewniamy usługi transportowe, logistyczne, magazynowe, zarządzania zapasami, globalnej spedycji i inne naszym klientom biznesowym (B2B), a także użytkownikom końcowym naszych klientów biznesowych w imieniu tych ostatnich (B2B2C) („Usługi”) i na naszej witrynie europe.xpo.com, która jest przeznaczona do użytku w Unii Europejskiej. Jeśli postanowisz korzystać z innych naszych witryn przeznaczonych do użytku w innych regionach świata (np. z naszej witryny dla Stanów Zjednoczonych), wówczas dotyczyć Cię będzie Polityka zachowania prywatności podana na tych witrynach. Niniejsza Polityka zachowania prywatności dotyczy jedynie przetwarzania danych osobowych osób fizycznych, których dane osobowe przetwarzamy w związku ze świadczeniem przez nas Usług, oraz odwiedzających naszą witrynę osób z UE, lub gdy tak stanowi stosowne prawo ochrony danych UE or państwa członkowskiego UE. 

 

W szczególnych sytuacjach wskazanych poniżej firma XPO nie jest wyłącznie, ale łącznie odpowiedzialna wraz z innymi firmami XPO Logistics, w szczególności XPO Logistics, Inc., z siedzibą pod adresem 5 American Lane, Greenwich, CT 06831, United States of America oraz jej firmami zależnymi („XPO Group”), za zgodne z prawem przetwarzanie Twoich danych osobowych. 

 

Na potrzeby procesu przetwarzania podań o pracę opracowano Informację o Ochronie Prywatności kandydatów do pracy, która stanowi część procesu ubiegania się o pracę.  

 

3. Dane osobowe, które zbieramy, oraz źródła danych 

 

Kategorie danych osobowych dotyczących Ciebie przetwarzanych przez XPO do celów opisanych w Sekcji 4 poniżej to: 

 

3.1. Dane osobowe uzyskane bezpośrednio od Ciebie

 

Generalnie XPO gromadzi dane osobowe uzyskane bezpośrednio od Ciebie (elektronicznie, pisemnie lub ustnie) w związku z naszymi relacjami biznesowymi lub za pośrednictwem formularzy internetowych. Od czasu do czasu podajesz także XPO nowe, zaktualizowane lub skorygowane dane osobowe.   

 

Te informacje obejmują:   

    

Informacje biznesowe, takie jak nazwa firmy i Twoje stanowisko w firmie; 

 

Twoje pytania i odpowiedzi oraz inne powiązane informacje, takie jak przedmiot pytania, typ usług, które Cię interesują, wymagania odnośnie do usług, w sprawie których chcesz się z nami skonsultować (w tym adres odbioru i dostawy, oraz specyfikacje ładunku); 

 

Informacje o przeglądaniu, takie jak typ przeglądarki oraz urządzenie podłączone do Internetu używane do uzyskiwania dostępu do witryny, Twój adres IP, Twoja domena lub Twój dostawca usług internetowych, adres URL podmiotu, który Cię do nas skierował (czyli adres URL witryny przeglądanej przez Ciebie przed odwiedzeniem naszej witryny), jak Cię przekierowano do naszej witryny, które konkretne strony witryny były przez Ciebie otwierane, jak długo były wyświetlane poszczególne strony, godzina i data odwiedzenia naszej witryny oraz ogólna fizyczna lokalizacja Twojego komputera lub urządzenia. 

 

3.2. Dane osobowe uzyskane od XPO Group  

 

XPO gromadzi dane osobowe uzyskiwane od innych firm XPO Group. Na przykład XPO gromadzi informacje dotyczące naszych usług, relacji biznesowych i Twoje pytania zadane innym firmom XPO Group, a które powinny być obsłużone przez XPO. W takiej sytuacji dwie zaangażowane firmy XPO Group działają jako łączny kontroler. Dodatkowo, zgodnie z Sekcjami 5 i 6 poniżej, XPO i inne jednostki XPO Group udostępniają sobie dane osobowe do celów opisanych w Sekcji 4 poniżej.  

 

3.3. Dane osobowe uzyskane od innych podmiotów 

 

XPO może też uzyskiwać kategorie danych osobowych wymienione w Sekcji 3.1 powyżej od innych podmiotów, które świadczą usługi na rzecz XPO, w szczególności usługi optymalizacji silników wyszukiwania, usługi hostingowe, usługi mediów społecznościowych oraz usługi zarządzania witryną, a także od naszych partnerów biznesowych i klientów. 

 

4. Cele i podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych  

 

Dane osobowe przetwarzamy do następujących celów. W przypadku każdego celu podana jest podstawa prawna, zgodnie z Artykułami 6 i 9 GDPR (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO), w zależności od przypadku. Gdy ma to zastosowanie, wskażemy w chwili pozyskiwania danych, czy zapis dotyczący danych osobowych jest wymogiem ustawowym czy kontraktowym i czy ciąży na Tobie obowiązek podania danych osobowych i jakie są możliwe konsekwencje niepodania takich danych. 

 

XPO przetwarza dane osobowe do następujących celów. 

 

4.1. Świadczenie usług  

 

Obejmuje to przetwarzanie danych osobowych w celu: świadczenia usług naszym klientom biznesowym (B2B), a także końcowym klientom naszych klientów biznesowych w ich imieniu (B2B2C). Obejmuje to dostawy i zwroty towarów naszych klientów biznesowych oraz inne powiązane czynności. 

 

Podstawa prawna: To przetwarzanie ma miejsce na następującej podstawie: 

•   Konieczność zrealizowania kontraktu, którego jesteś stroną;   

•   Nasze legalne interesy określone powyżej.

 

 

4.2. Twoje pytania i komunikacja z nami 

 

This includes processing personal data to: process and respond to consumer inquiries received through Build Your Project and Contact forms and other means.

 

Legal Bases: This processing is justified based on:

•   The necessity to perform a contract to which you are a party; 

•   Our legitimate interests as specified above.

 

4.3. Administracja witryny, optymalizacja i analizy 

 

Obejmuje to przetwarzanie danych osobowych na potrzeby: przeprowadzenia optymalizacji systemu i witryny, analiz, badań rynku oraz utrzymania informacji logowania użytkownika. 

 

Podstawa prawna: To przetwarzanie ma miejsce na następującej podstawie: 

•   Nasze uzasadnione potrzeby określone powyżej; 

•   Twoja zgoda. 

 

5. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe 

 

XPO stosuje środki ostrożności, udostępniając dane osobowe innym firmom XPO Group (tzn. wewnątrz grupy) lub innym podmiotom. 

 

5.1. Wewnątrz grupy 

 

Twoje dane osobowe możemy udostępniać innym firmom XPO Group i do wszystkich celów określonych w Sekcji 4 powyżej. Listę firm XPO Group można uzyskać, pisząc do XPO Logistics Europe S.A. SIRET 309 645 539 000 45, adres siedziby głównej: 192 Avenue Thiers - 69006 Lyon, France, lub wysyłając e-mail na adres gdpr@xpo.com.

 

5.2. Inne podmioty 

 

Twoje dane osobowe możemy udostępniać naszym usługodawcom, którzy świadczą usługi w naszym imieniu do celów opisanych w Sekcji 4 niniejszej Polityki ochrony prywatności. W szczególności udostępniamy dane osobowe dostawcom usług hostingowych i wsparcia IT. Usługodawcy są zobowiązani prawem i/lub kontraktem do ochrony poufności i bezpieczeństwa danych osobowych, i do korzystania z tych danych wyłącznie w celu świadczenia XPO zamówionych usług zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Twoje dane osobowe możemy udostępniać innym firmom, dostawcom i partnerom biznesowym pełniącym dla nas pewne funkcje i takie firmy są odpowiedzialne za określenie celów i środków przetwarzania danych i za zgodność z prawem takiego przetwarzania,    

 

Dane osobowe będziemy ujawniać naszym kupującym, prawnikom i doradcom, sądom, trybunałom, stronom wnoszącym sprzeciw wobec postępowania lub innym powiązanym stronom oraz ich doradcom, gdy będzie to konieczne, w związku ze sprzedażą lub przeniesieniem aktywów biznesowych, w celu ochrony lub wyegzekwowania Twoich praw, ochrony naszej własności, aktywów lub bezpieczeństwa innych. Będziemy też ujawniać dane osobowe, gdy będziemy do tego zobowiązani prawem, na przykład w odpowiedzi na wezwanie do sądu, w tym organom ścigania, trybunałom i sądom w krajach, w których XPO prowadzi działalność. 

 

6. Międzynarodowe przesyłanie danych osobowych  

 

Ze względu na fakt, że firmy XPO Group są zlokalizowane i świadczą usługi na całym świcie, możemy być zmuszeni do przesyłania Twoich danych osobowych za granicę. W szczególności gromadzone przez nas dane osobowe mogą być przesyłane do przetwarzania w krajach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”). W tych krajach poziom ochrony danych osobowych może być inny niż w EOG. Napisz na adres gdpr@xpo.com, jeśli chcesz uzyskać więcej informacji lub, gdy będzie to miało zastosowanie, opis stosownego mechanizmu przesyłania danych. 

 

6.1.  Wewnątrz grupy 

 

Przesyłanie międzynarodowe do firmy nadrzędnej w USA. Przesyłanie Twoich danych osobowych poza EOG ma miejsce na podstawie naszej wewnątrzgrupowej Umowy Udostępniania Danych, która jest oparta na standardowych zapisach kontraktowych Komisji Europejskiej dotyczących przesyłania danych oraz zgodnie ze stosownymi przepisami dotyczącymi ochrony danych.   

 

6.2. Inne podmioty 

 

Niektóre z innych podmiotów, którym udostępniamy dane osobowe, także znajdują się poza EOG. Niektóre inne państwa zostały oficjalnie uznane przez Komisję Europejską jako zapewniające odpowiedni poziom ochrony. Przesyłanie do innych podmiotów zlokalizowanych w innych państwach poza EOG ma miejsce przy zastosowaniu akceptowalnego mechanizmu przesyłania danych, takich jak Tarcza Prywatności UE-USA na potrzeby przesyłania do samocertyfikowanych przedsiębiorstw amerykańskich, standardowe zapisy kontraktowe UE dotyczące przesyłania danych, Wiążące reguły korporacyjne, zatwierdzone Kodeksy Postępowania i certyfikacje, czy wyjątkowe okoliczności na podstawie dozwolonych ustawowo wyjątków.     

 

7. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe 

 

Dotyczące Ciebie dane osobowe uzyskane za pośrednictwem tej witryny przechowujemy nie dłużej niż jest to zdroworozsądkowo uzasadnione zgodnie z celami, do których te dane zgromadziliśmy. W pewnych przypadkach dane osobowe mogą być przechowywane przez dłuższy czas w celu spełnienia zobowiązań prawnych lub w celu wszczęcia lub prowadzenia sporu względnie obrony podczas sporu, zgodnie z obowiązującym prawem. 

 

Jeśli masz więcej pytań dotyczących przechowywania Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami (patrz Sekcja 9 poniżej). 

 

8. Twoje prawa odnośnie do Twoich danych osobowych 

 

Unijne prawo ochrony danych gwarantuje konkretne uprawnienia opisane poniżej. W sytuacjach, gdy jednostki XPO działają jako łączni kontrolerzy, możesz dochodzić swoich praw w stosunku do każdej z nich (aby uzyskać listę firm XPO Group, patrz Sekcja 5.1 powyżej). Jednostki XPO działające jako łączni kontrolerzy zawarły porozumienie odzwierciedlające ich stosowne role i relacje. Patrz Sekcja 9, aby uzyskać informacje, jak egzekwować te prawa, lub jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego kontraktowego porozumienia.   

 

8.1. Dostęp

 

Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy Twoje dane osobowe są przetwarzane, właściwe informacje na temat takiego przetwarzania, zgodnie ze stosowny unijnym prawem o ochronie danych, oraz kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.  

 

8.2. Korygowanie 

 

Masz prawo domagać się od nas korygowania niedokładnych danych osobowych dotyczących Ciebie i uzupełniania niepełnych danych osobowych.  

 

8.3. Sprzeciw

 

Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych na podstawie Twojej konkretnej sytuacji.   

 

W dowolnym czasie możesz także sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych do celów marketingowych. (Pamiętaj, że nawet jeśli sprzeciwisz się wykorzystywaniu swoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, wciąż będziemy przysyłać Ci komunikaty transakcyjne dotyczące usług kupionych u nas przez Ciebie. Obejmuje to odpowiedzi na pytania i informacje na temat usług kupionych u nas przez Ciebie.)   

 

8.4. Przenoszenie

 

Masz prawo otrzymać przekazane przez Ciebie kontrolerowi dotyczące Ciebie dane osobowe w ustrukturowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Masz prawo przeniesienia tych danych do innego kontrolera, czemu nie może przeszkodzić kontroler.  

 

8.5. Ograniczenie

 

Możesz zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.  

 

8.6. Usunięcie

 

Możesz zażądać usunięcia (skasowania) swoich danych osobowych. 

 

8.7. Prawo do złożenia skargi 

 

Masz także prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim UE swojego zamieszkania, miejscu zatrudnienia lub w miejscu, w którym zaszło zdarzenie, którego dotyczy skarga.      

   

8.8. Prawo do odmowy lub wycofania zgody 

 

Możesz odmówić udzielenia zgody i w dowolnym momencie możesz wycofać (ze skutkiem na przyszłość) swoją wyrażoną wcześniej zgodę na przetwarzanie bez jakichkolwiek negatywnych konsekwencji. Zgodność z prawem wszelkiego przetwarzania Twoich danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody, nie zostanie naruszona. 

 

9. Kontakt

 

Jeśli chcesz wyegzekwować którekolwiek z powyższych praw (patrz Sekcja 8) lub jeśli masz pytania dotyczące niniejszej Polityki ochrony prywatności, ról i odpowiedzialności którejkolwiek z firm XPO Group, gdy działają jako łączni kontrolerzy, w tym ich kontraktowego porozumienia, lub skargi, wyślij swoje pytanie na adres: 

 

Adres:

XPO Logistics Europe S.A.  

192 Avenue Thiers 

69006 Lyon 

France 

Adres e-mail: gdpr@xpo.com

Telefon: 0033 (0)4 72 83 66 00

 

10. Pliki cookie i inne technologie śledzenia 

 

Umieszczając na Twoim komputerze (lub innym urządzeniu) mały plik określany jako „cookie", serwery firmy XPO i jej usługodawców mogą pasywnie zbierać informacje na temat sposobu, w jaki korzystasz z naszej witryny. Te informacje są zbierane do różnych celów, między innymi: gromadzenie danych statystycznych i wykonywanie analiz statystycznych, optymalizacja witryny, analizy (opisane poniżej), badania rynku i utrzymanie informacji logowania użytkownika. Informacje monitorowane za pomocą plików cookie przez nas i naszych usługodawców obejmują między innymi typ przeglądarki (na przykład Google Chrome czy Internet Explorer) oraz urządzenie podłączone do Internetu używane do uzyskiwania dostępu do witryny, Twój adres IP, Twoja domena lub Twój dostawca usług internetowych, adres URL podmiotu, który Cię do nas skierował (czyli adres URL witryny przeglądanej przez Ciebie przed odwiedzeniem Systemu), jak Cię przekierowano do naszej witryny, które konkretne strony witryny były przez Ciebie otwierane, jak długo były wyświetlane poszczególne strony, godzina i data odwiedzenia naszej witryny oraz liczba odwiedzających witrynę i jej części. Używamy też Twojego adresu IP do określania ogólnej fizycznej lokalizacji Twojego komputera lub urządzenia i zorientowania się, w jakich lokalizacjach geograficznych znajdują się odwiedzający naszą witrynę. 

 

Większość popularnych przeglądarek internetowych umożliwia takie ich skonfigurowanie, aby nie akceptowały plików cookie. Jednak ustawienie odrzucania plików cookie może w pewnych okolicznościach uniemożliwić pełne korzystanie z witryny (lub jej części) i jej funkcji względnie spowodować nieprawidłowe lub powolne działanie tych funkcji. 

 

The website (and certain other portions of the System) use Google Analytics (including the Universal Analytics feature), a web analysis service provided by Google, in order to better understand your use of the website (or other portions of the System) and how we can improve the website and the System. Google Analytics collects information such as how often users visit the website, what pages they visit when they do so, and what other websites they used prior to coming to such site. Google Analytics collects only the IP address assigned to you on the date you visit the Site, rather than your name or other identifying information. We do not combine the information collected through the use of Google Analytics with your personal data. Although Google Analytics plants a permanent cookie on your web browser to identify you as a unique user the next time you visit a website, the cookie cannot be used by anyone but Google. Google’s ability to use and share information collected by Google Analytics about your visits to the Site or the System is restricted by the Google Analytics Terms of Use and the Google Privacy Policy. Google utilizes the data collected to track and examine the use of the website, to prepare reports on its activities and share them with other Google services. Google may use the data collected on the website to contextualize and personalize the ads of its own advertising network. To more fully understand how Google may use the data it collects on the website, please review “How Google uses data when you use our partners' sites or apps” (located here or any successor URL). If you would like additional information regarding the security and privacy practices of Google’s Universal Analytics feature, please review the materials provided by Google here.Witryna (i niektóre inne części Systemu) korzystają z Google Analytics (w tym z funkcji Universal Analytics), usługi analiz internetowych oferowanej przez Google, aby lepiej poznać, w jaki sposób używasz witryny (lub innych części Systemu) oraz aby dowiedzieć się, jak możemy poprawić witrynę i System. Usługa Google Analytics gromadzi takie informacje, jak częstość odwiedzania witryny przez użytkowników, które strony otwierają podczas odwiedzin witryny oraz jakich innych witryn używają przed wejściem na witrynę. Google Analytics zbiera tylko przypisany do Ciebie adres IP oraz datę odwiedzin Witryny, a nie Twoje imię i nazwisko czy inne identyfikujące Cię informacje. Nie łączymy informacji gromadzonych za pośrednictwem Google Analytics z Twoimi danymi osobowymi. Wprawdzie Google Analytics instaluje trwały plik cookie w Twojej przeglądarce, aby zidentyfikować Cię jako unikatowego użytkownika, gdy następnym razem odwiedzisz witrynę, ale taki plik cookie może zostać użyty wyłącznie przez Google. Możliwość używania i udostępniania przez Google zgromadzonych przez Google Analytics informacji na temat Twoich odwiedzin Witryny lub Systemu jest ograniczona przez Warunki korzystania z usług Google Analytics oraz Politykę prywatności Google. Google wykorzystuje zbierane informacje do śledzenia i analizowania użytkowania witryny, przygotowywania raportów dotyczących aktywności i udostępniania ich innym usługom Google. Google może używać danych zgromadzonych na temat witryny do kontekstualizowania i personalizowania reklam własnej sieci reklamowej. Aby lepiej zrozumieć, jak Google może używać zbierane dane dotyczące witryny, przejrzyj fragment zatytułowany „Jak Google wykorzystuje dane, gdy użytkownik korzysta z witryn i aplikacji naszych partnerów” (znajdujący się tutaj lub pod dowolnym dalszym adresem URL). Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat praktyk bezpieczeństwa i prywatności funkcji Universal Analytics firmy Google, zapoznaj się z materiałami udostępnionymi przez Google tutaj

 

Kategoria

Cookie

Nazwa

Przeznaczenie

Termin ważności

Niezbędne pliki cookies

Cookie consent (1st party)
 

 cookie_consent Przechowuje zgodę odwiedzającego na pliki cookie dotyczące mediów i analityki 13 miesięcy

Analyics consent (1st party)

analytics_consent

Przechowuje zgodę odwiedzającego na pliki cookie dotyczące mediów i analityki

13 miesięcy

Django csrftoken (3rd party)

csrftoken

Ten plik cookie jest związany z platformą tworzenia stron internetowych Django dla języka Python. Został zaprojektowany, aby pomóc w ochronie witryny przed konkretnym rodzajem ataku programowego na formularze internetowe.

1 rok

Ciasteczka medialne i analityczne (cookies)


Google Analytics (3rd party)

_ga

_gali

_gat

_gid

Te pliki cookie są instalowane przez Google Analytics. Służą one do obliczania danych dotyczących odwiedzających, sesji, kampanii i śledzenia wykorzystania witryny na potrzeby raportu analitycznego witryny. Pliki cookie przechowują informacje anonimowo i przypisują losowo wygenerowany numer w celu identyfikacji unikalnych odwiedzających

2 lata
Google Tag Manager (3rd party)

_ga#

Używane przez Google Analytics do zbierania danych o liczbie odwiedzin strony przez użytkownika, a także dat pierwszej i ostatniej wizyty.

2 lata

 

Heap analytics - Clearbit (3rd party)

_hp2_id*

_hp2_ses_props*

Te pliki cookie zbierają informacje, aby zmierzyć i zrozumieć, jak odwiedzający korzystają z naszej witryny. Obejmuje to śledzenie aktywności użytkownika na tej stronie, w tym odwiedzanych stron i klikanych linków.Te pliki cookie są trwałymi plikami cookie, które utrzymują się w przeglądarce (o ile nie zostaną usunięte) od 24 godzin do dwóch lat.

 od 24 godzin do dwóch lat
Linkedin Analytics (3rd party) lidc Ten plik cookie jest używany do routingu z przycisków udostępniania i tagów reklamowych 24 godziny
bcookie Ten plik cookie jest używany przez LinkedIn do identyfikacji identyfikatora przeglądarki. Jest on ustawiany z przycisków udostępniania LinkedIn i tagów reklamowych. 2 lata
UserMatchHistory Ten plik cookie jest używany przez LinkedIn Ads, aby pomóc XPO w mierzeniu wydajności reklamy. 30 dni
lang Ten plik cookie służy do ustawienia domyślnego locale/języka. Sesja
lissc Używany do zapewnienia prawidłowego atrybutu SameSite dla wszystkich plików cookie w danej przeglądarce. 1 rok
YouTube (3rd party) YSC Ten plik cookie jest ustawiany przez Youtube i służy do śledzenia wyświetleń osadzonych filmów. Sesja
VISITOR_INFO1_LIVE Ten plik cookie jest ustawiany przez Youtube i służy do oszacowania dostępnej szerokości pasma 6 miesięcy

DoubleClick (3rd party)

IDE Używany przez Google DoubleClick i przechowuje informacje o tym, jak użytkownik wchodzi w interakcje z witryną i wszelkimi innymi reklamami przed odwiedzeniem witryny. Jest to wykorzystywane do prezentowania użytkownikom reklam, które są dla nich odpowiednie zgodnie z ich profilem. 1 rok

Effective Date:  1 January 2019. Last Update: 20 March 2023.